Miks?reeglidküsimusedkontakt


Kasutajanimi:
Salasõna:


* Unustasid salasõna?

Käesolevad reeglid on aluseks OÜ Socio Uuringukeskus poolt hallatava internetikeskkonna Uuri.ee kasutamiseks.

Registreerimine

1. Registreerimine ei kohusta registreerunut uuringutes osalema. Iga uuringukutse puhul on registreerunul õigus ise otsustada, kas ta soovib küsimustikule vastata või mitte.

2. Uuri.ee keskonna liikmelisus on tasuta, sellel ei ole ajalist piirangut ning seda saab tühistada igal ajal. Tühistamiseks tuleb saata vastavasisuline e-kiri aadressile abi@uuri.ee

3. Uuri.ee keskkonda registreerimine ei garanteeri uuringutes osalemist. Uuringus osalejad leitakse kõigi registreerunute seast juhuvaliku teel, valim sõltub uuringu sihtgrupist. Seega ei ole registreerunul võimalik osaleda kõigis uuringutes, mida keskkond vahendab, ning teatud uuringutele ei kvalifitseeru registreerunu sotsiaaldemograafiliste näitajate poolest. Uuri.ee ei saa garanteerida, mitu küsimustikku aastas ühel liitunul on võimalik täita - see sõltub meie klientide soovist ning tellitavate uuringute sihtgruppidest.

Kasutajakonto

4. Tagamaks uuringu andmete kõrget kvaliteeti, on igal inimesel lubatud registreerida omale ainult üks kasutajakonto. Kasutaja kohustub kasutama registreerimisel enda korrektseid isikuandmeid.

5. Socio Uuringukeskusel on õigus kustutada registreerunu ja tema kogutud punktid oma andmebaasist, kui kasutaja on toiminud käesolevate reeglite vastaselt (s.o. loonud endale mitu kasutajakontot, esitanud ebaõigeid andmeid jne.) või vastanud küsimustikele ilmselgelt mittekvaliteetselt.

Andmete kaitsmine

6. Küsitluste tulemused on anonüümsed. Kasutaja poolt Uuri.ee keskkonnas avaldatud arvamusi ja väiteid ei seota konkreetse isikuga. Samuti saavad uuringute tellijad andmed üldistatud kujul, mis ei võimalda infot konkreetse vastajaga seostada.

7. Socio Uuringukeskus ei avalda registreerunute isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Erandina annavad Uuri.ee keskkonnaga liitunud Socio Uuringukeskusele loa edastada nende nimi, aadress ja e-posti aadress asjassepuutuvatele isikutele, kui see peaks osutuma vajalikuks seoses auhindade väljaandmisega. Iga uuringu läbiviimine on kooskõlas Eestis kehtiva Isikuandmete Kaitse Seadusega.

Punktide kogumine

8. Igas uuringu kohta saadetavas kutses on kirjas, kui palju võtab konkreetsele küsimustikule vastamine orienteeruvalt aega ning kui palju punkte selle eest vastaja kontole kantakse. Orienteeruv vastamise aeg leitakse küsimustiku eeltestimise põhjal ning see võib vastajate lõikes veidi erineda, ent sellest väljastavate punktide arv ei muutu.

9. Punkte antakse ainult iga kvaliteetselt ja lõpuni täidetud küsimustiku eest.

Uuringus osalemine

10. Ainult registreerunud vastajad saavad osaleda küsimustike täitmises ning saada selle eest punkte. Nende e-posti aadressile saadetakse kutse uuringus osalemiseks koos kindlat identifitseerimisnumbrit sisaldava lingiga.

11. Iga uuringu jaoks on seatud kindel ajavahemik, millal oodatakse vastajaid küsimustikke täitma. Pärast uuringutähtaja ületamist suletakse vastajate jaoks ligipääs küsimustikule, hiljem saabuvaid vastuseid enam analüüsis ei arvestata ega tasustata. Uuring suletakse vastamiseks teatud sihtgrupi jaoks ka siis, kui antud sihtgrupi jaoks vajalik inimeste arv on täitunud. Seepärast soovitame täita küsimustik pärast kutse saabumist nii ruttu kui võimalik.

12. Auhinnad saadetakse liikmetele koju postiga, seega on oluline märkida registreerimisel ankeeti korrektne postiaadress ning uuendada seda vastavalt vajadusele.

Muudatused reeglites

13. Socio Uuringukeskus jätab endale õiguse käesolevate reeglite muutmiseks. Muudatused kehtivad alates nende kasutajatele teatavaks tegemisest. Kui kasutaja muudatustega ei nõustu, on tal võimalik Uuri.ee liikmelisus lõpetada, ilma, et tal tekiks mingeid rahalisi või täiendavaid kohustusi Socio Uuringukeskuse ees.

Soovime Sulle meeldivat koostööd meiega ning loodame omalt poolt pakkuda huvitavaid küsimustikke ja häid auhindu!

Uuri.ee
meeskond